Manipulering av samer

Daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen, skrev 8. oktober i Vårt Land om nødvendigheten av å vise respekt for den samisk-læstadianske kulturen på Nordkalotten. Han omtaler også forslaget om å slå sammen Norges Samemisjon med Misjon Sarepta – en sak som landsmøtet i Alta i oktober utsatte til et nytt ekstraordinært landsmøte.

Av Øyvind Fonn, formann i Trøndelag krets av Norges Samemisjon.

En ting gjør meg særlig betenkt i hans fremstilling. Det er bruken av betegnelsen Samemisjonen/Sarepta, et uttrykk som også forekom i debatten både før og under landsmøtet. Ledelsen i Misjon Sarepta har gitt sin støtte til at Samemisjonen/Sarepta kan brukes i samiske strøk i en overgangsperiode av pedagogiske grunner i markedsføringen.

Er dette et forsøk på å manipulere samer? Skal de ledes til å tro at den overtagende organisasjonen Misjon Sarepta også er en samemisjon?

Norges Samemisjon er et presist navn på en virksomhet som først og fremst henvender seg til samene. Grunnreglene uttrykker at det på minst tre nivå skal være samiske tillitsvalgte eller arbeidere. Videre skal forkynnelse og kristen kulturarv foregå i en samisk kontekst. Med andre ord, både avsender, budskap og mottaker skal være preget av det samiske. Virksomheten kan betraktes som et felles løft for alle i Norge som vil støtte et evangelisk og diakonalt arbeid blant samer. Norges Samemisjon er dermed et navn som ikke lett kan erstattes.

Dersom Norges Samemisjon legges ned med logo, navn, og blad, må man ikke late som om organisasjonen fortsatt eksisterer. Den eventuelt overtagende organisasjonen heter Misjon Sarepta og ikke noe annet, selv om de forplikter seg til å drive videre deler av Samemisjonens arbeid. Å lage «kallenavn» i en overgangsfase som skal få samer til å bli mer fortrolige med en organisasjon hvis hovedfokus er Sør-Europa og Nord-Afrika og Sør-Amerika, blir helt feil frem-gangsmåte. Vi må ikke forsøke å forlede samene – våre brødre!

Alf Isak Keskitalo skriver i et dikt: «Brødre, dere nordmenn, la oss bli enige – la vårt folk være det det er – la oss være samer med vårt eget språk – vår egen kultur og våre næringer – og vær dere det dere er – la oss være brødre, brødre!» Dette rimer med kong Haralds utsagn i 1997: Den norske stat er grunnlagt på ter-ritoriet til to folk – nordmenn og samer.

Nå er det i vårt land tid for forsoning og sannhet, ikke tilsløring. Vi skal ikke skape flere sår, men arbeide for forbrødring, slik Jakob og Esau i 1. Mosebok til slutt ble forlikt.