Finnmarksrådet vil ha ny struktur

Finmaksrådet ønsker at alle avdelinger (Radio DSF, kretser, lag m.m.) blir da helt frittstående avdelinger som selv står for driften sin både når det gjelder inntekter og kostander inkl. personellkostnader. Da kan de selv bestemme hvilket nivå de skal satse på i sin krets.

Til Samemisjonens rådsmøte 2020 Her kommer Finnmarksrådets forslag til ny struktur og nye vedtekter for Norges Samemisjon, jfr. Sak 2,4 og 9/2020 samt et budsjettforslag for denne modellen.

Se vedlegg «Budsjettforslag 2021».

Finnmarksutvalgets forslag til ny struktur og nye vedtekter for Norges Samemisjon Finnmarksutvalget har vedtatt å fraråde Samemisjonen å gå inn i Misjon Sarepta men i stedet tilrå en omstrukturering etter deres modell, jfr. vedtak i sak 2/2020:

«Finnmarksutvalget råder Samemisjonen til ikke å gå inn i Misjon Sarepta. Men den bør omstruktureres etter modell av Sarepta, d.v.s. med et selvsupplerende styre hvor styreleder har det daglige lederansvar.

Kretsene legges da ned. Begrunnelse: Vi kan ikke fortsette på samme måte som før og gå konkurs p.g.a. driftsformen. Men vi kan heller ikke se at det blir noen økonomisk gevinst med å gå inn i Sarepta når vi kan gjøre det samme selv. Da vil vi også kunne disponere våre midler til vårt eget satsingsområde.»

Det nye NSM i praksis:

Alle avdelinger (Radio DSF, kretser, lag m.m.) blir da helt frittstående avdelinger som selv står for driften sin både når det gjelder inntekter og kostander inkl. personellkostnader.

De overfører sine gaver til det nye NSM.

NSM sier opp alle ansatte snarest mulig og i god tid før årsskiftet og beholder bare daglig leder og de som er ansatt i de samiske strøk.

Vi regner med at i fremtiden blir daglig lederstilling redusert betraktelig, ettersom dette blir en mindre organisasjon. Vi foreslår at faste eiendommer blir overlatt til lokale lag eller solgt.

Dette er et meget drastisk forslag, men helt nødvendig hvis NSM skal bestå.

Ut i fra dette legger Finnmarksrådets frem følgende forslag til nye vedtekter som vi ber landsstyret legge frem for landsmøtet til avgjørelse.

Forslaget inneholder både en omstrukturering og en oppdatering av vedtektene etter gjeldende lovverk, noe som bør gjøres uansett.

Vedtekter for Norges Samemisjon :

§ 1. Foreningens navn Foreningens navn er Norges Samemisjon. Foreningen har ikke erverv til formål og er dermed ikke skattepliktig ifølge Skatteloven § 2-32.

§ 2. Formål a. Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. b. Samemisjonen ser det dessuten som en oppgave å støtte samisk språk og kristen kulturarv. Dette formål søkes nådd ved å:

a. Forkynne Guds ord ved dertil skikkede arbeidere. Dette må alltid være misjonens viktigste oppgave.

b. Utbre Bibelen og annen kristelig litteratur

c. Drive diakonalt arbeid.

d. Drive folkehøgskoler.

Samisk språk nyttes i den utstrekning det er nødvendig og mulig. Under sitt arbeid vil misjonen virke i broderlig forståelse med menighetene, de læstadianske kristne og øvrige kristelige virksomheter som står på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelses grunn.

§ 3. Kapital Foreningens kapital skal komme inn gjennom medlemskontingent, gaver, tilskudd o.l.

§ 4. Landsmøte Landsmøtet er Norges Samemisjons øverste myndighet. Det avholdes hvert tredje år, innen utgangen av august. Daglig leder kaller inn til Landsmøtet senest 1 måned før det skal avholdes. De som har stemme- og forslagsrett i Landsmøtet, må være medlemmer i Norges Samemisjon med betalt kontingent senest 1. februar samme år. Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet, må være styret i hende minst 14 dager før Landsmøtet. Det velges på hvert Landsmøtet en valgkomite på 3 personer og 1 varamedlem som skal forberede valget av styremedlemmer og andre varamedlem. Valgnemnda foreslår for Landsmøtet medlemmer til «neste» valgnemnd. Landsmøtet skal: -godkjenne årsmelding og regnskap for de tre siste årene -velge 2 styremedlemmer og andre varamedlem for tre år -velge valgkomite på 3 personer -behandle saker som er innsendt i samsvar med denne paragrafen -samtale om arbeidet -endre grunnregler med 2/3 flertall. Endringer må ikke komme i strid med § 1. Forslag til vedtektsendringer må være behandlet av styret og tatt med i innkallingen.

§ 5. Ekstraordinært landsmøte Ekstraordinært landsmøte kan om nødvendig sammenkalles av styret med 1 måneds varsel.

§ 6. Styret

§ 6-1. Styrets sammensetning Styret består av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle skal være medlemmer av foreningen og over 16 år. Styret er selvsupplerende for 3 faste medlemmer og første varamedlem. Disse velges for 3 år om gangen. 2 faste styremedlemer og andre varamedlem velges av Landsmøtet (jfr. § 5) for tre år om gangen. Styret konstituerer seg selv på første møtet etter årsmøtet. Leder og nestleder velges for ett år om gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Daglig leder møter fast i styret med tale- og forslagsrett. Men han har ikke stemmerett dersom han ikke også er medlem av styret. Ingen kan sitte i styret mer enn 2 perioder av gangen.

§ 6-2. Styrets oppgaver Styret skal -lede misjonens virksomhet. Det påligger styret å se til at det blir foretatt en løpende vurdering og oppfølging av misjonens arbeid samt drøfting av fremtidig virksomhet. -tilsette og si opp arbeidere, vedta lønnsregulativ, arbeidsvilkår og instrukser. – ivareta misjonens økonomi. -avholde årsmøte innen 30.06 hvert år -fastsette den årlige medlemskontingent -godkjenne kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom -godkjenne årsmelding, regnskap og budsjett -maile godkjent årsmelding og regnskap til medlemmene hvert år

§ 7. Årsmøte Hvert år innen 30.06 avholdes årsmøte, som består av styret. Årsmøtet skal: -godkjenne årsmelding og regnskap -fastsette årlig medlemskontingent -sende godkjent årsmelding og regnskap til medlemmene hvert år -velge revisor -foreta supplerende valg til styret Årsmeldingene og regnskapene fremlegges til godkjenning på Landsmøtet hvert tredje år, (jfr. § 6-1).

§ 8. Arbeidsutvalg Til å ivareta styrets oppgaver mellom styremøtene, og ta avgjørelser i saker som ikke bør utsettes til neste møte, oppnevnes et arbeidsutvalg. Det består av leder og nestleder. Daglig leder har møteplikt. Daglig leder tar med seg de medarbeiderne han har behov for, fra sak til sak. Utskrift av protokoll fra arbeidsutvalgets møter sendes omgående til styrets medlemmer. Dersom styrets medlemmer er uenige i arbeidsutvalgets vedtak, må de sende melding om dette innen 5 dager.

§ 9. Forpliktende underskrifter Norges Samemisjon forpliktes av styrets leder og daglig leder i felleskap hvis det er ansatt daglig leder. Hvis det ikke er ansatt daglig leder, er det styreleder og nestleder i felleskap som forplikter Norges Samemisjon.

§ 10. Daglig leder Daglig leder har ansvar for å lede arbeidet i henhold til instruks og budsjett fra styret. Daglig leder har fullmakt til å opptre på Samemisjonens vegne i alt som angår driften av denne ifølge vedtatt budsjett, med unntak av kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom.

§ 11. Bekjennelsesforpliktelse Arbeidere og medlemmer i styret må være bekjennende kristne som står på den grunn som er beskrevet i § 1.

§ 12. Avvikling Avvikling av Norges Samemisjon vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Dette skal komme frem på innkallingen. Ved avvikling skal alle verdier som Samemisjonen har til disposisjon, overføres til virksomheter som har et arbeid som samsvarer med Samemisjonens formål. Vedtatt av Finnmarksutvalget sak 2, 4 og 9/2020.

Klikk her for å se: Finnmarkrådets alternative budsjett.