Grunnregler for Norges Samemisjon


Gjeldende fra 24.06.17
§ 1 . F o r m å l
a. Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning.
b. Samemisjonen ser det dessuten som en oppgave å støtte samisk språk og kristen kulturarv.
§ 2 .
V i r k e m i d l e r
Dette formål søkes nådd ved å:
a. Forkynne Guds ord ved dertil skikkede arbeidere. Dette må alltid være misjonens viktigste oppgave.
b. Utbre Bibelen og annen kristelig litteratur
c. Drive diakonalt arbeid.
d. Drive folkehøgskoler.
Samisk språk nyttes i den utstrekning det er nødvendig og mulig. Under sitt arbeid vil misjonen virke i broderlig forståelse med menighetene, de læstadianske kristne og øvrige kristelige virksomheter som står på Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelses grunn.
§ 3 .
L a n d s m ø t e t
Landsmøtet er Norges Samemisjons øverste myndighet. Det holdes hvert tredje år. Møtested bestemmes av landsstyret.
I. Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet behandler det framlagte regnskap og treårsmelding, samt andre saker som legges fram for det.
Alle saker som skal behandles på Landsmøtet skal være sendt til kretsene og Finnmarksutvalget minst 8 uker før møtet. Landsmøtet avgjør med 2/3 flertall om forslag som er kommet inn senere, skal behandles.
Landsmøtet velger landsstyrerepresentanter fra kretsene og representanter fra de samiske distrikter ved skriftlig avstemning; formann ved særskilt valg.
Landsmøtet velger en protokollkomité på 3 medlemmer med personlige varamenn etter forslag fra landsstyret. Protokollkomitéen går gjennom landsstyrets og arbeidsutvalgets protokoller og Samemisjonens regnskaper og ser etter at de svarer til Grunnregler og landsmøtevedtak. Protokollkomitéens innstilling legges fram for landsmøtet, som meddeler landsstyret ansvarsfrihet.
II. Stemmerett ved landsmøtet
Følgende har stemmerett ved landsmøtet:
a. 2 utsendinger fra hver misjonsforening.
b. 2 utsendinger valgt av forsamlingen på registrerte møteplasser i de samiske områder.
c. 1 utsending fra hvert bøsselag.
d. 1 utsending fra hvert barne- og ungdomsråd.
e. 2 utsendinger fra hvert kretsstyre.
f. 3 utsendinger valgt av Finnmarksutvalget.
g. 1. vararepresentant for arbeidernes representant i landsstyret.
h. Landsstyrets medlemmer.
i. Registrerte støttekontakter.
j. Alle enkeltmedlemmer i NSM (*)
Utsendingene må legge fram fullmakt for fullmaktskomitéen. Landsstyrets medlemmer og daglig leder deltar ikke i avstemning om godkjenning av treårsmelding og regnskaper og om protokollkomitéens innstilling.
(*) Enkeltmedlemmene oppnår stemmerett først etter minst ett års enkeltmedlemskap.
§ 4 .
E k s t r a o r d i n æ r t l a n d s m ø t e
Ekstraordinært landsmøte kan om nødvendig sammenkalles av landsstyret med 1 måneds varsel.
§ 5
L a n d s s t y r e t
I. Landsstyrets oppgaver
Landsstyret leder misjonens virksomhet. Det påligger landsstyret å se til at det blir foretatt en løpende vurdering og oppfølging av misjonens arbeid samt drøfting av fremtidig virksomhet.
Landsstyret tilsetter og sier opp arbeidere, vedtar lønnsregulativ og instrukser.
Landsstyret ivaretar misjonens økonomi.
I saker av større rekkevidde forelegges disse landsmøtet til avgjørelse, eller hvor dette medfører spesielle praktiske vanskeligheter, for et rådsmøte.
Rådsmøtet består av følgende representanter:
Landsstyrets medlemmer – Kretsformennene og kretssekretærene i NSM med nestformennene i kretsene som vararepresentanter. – Formann i Finnmarksutvalget – 1. vararepresentant for arbeidernes representant i landsstyret.
Landsstyret forbereder og sammenkaller landsmøtet og rådsmøtet. Til hvert ordinært landsmøte utgir det en treårsmelding. Til å forberede valgene under landsmøtet, oppnevner landsstyret en valgkomité på 3 medlemmer året før landsmøtet og setter opp instruks for den.
Før landsmøtet fremmer landsstyret forslag på en protokollkomité på 3 medlemmer med personlige varamenn. Landsstyret velger dessuten en fullmaktskomité på 3 medlemmer som skal godkjenne utsendingenes fullmakter ved starten av landsmøtet.
II. Landsstyrets sammensetning
Samemisjonens landsstyre består av formann, 2 representanter fra de samiske distrikter i Norge, 2 representanter fra kretsene, 1 representant for misjonens fastlønnede arbeidere
For øvrig kan ingen fastlønnet arbeider være medlem av landsstyret.
Daglig leder tar med seg de medarbeidere han har bruk for fra sak til sak. Landsstyret består av 6 representanter.
III. Valg av landsstyre
Formannen velges ved særskilt valg på landsmøtet.
På landsmøtet velges også representantene fra de samiske områdene og representantene fra kretsene.
Landsstyret fremmer forslag på formannskandidater, på bakgrunn av forslag fra kretsene og Finnmarksutvalget. Dersom det ikke er innkommet forslag på formannskandidater kan LS foreslå formannskandidat for Landsmøtet.
Det skal velges 1 samisk representant fra det nordsamiske området og 1 representant fra det lulesamiske/sørsamiske området.
De samiske kandidater til landsstyret nomineres på følgende måte:
Finnmarksutvalget foreslår 3 (tre) kandidater til den samiske representanten som skal velges det nordsamiske området.
Kretsstyret for Troms krets og Trøndelag krets foreslår 3 (tre) kandidater til den samiske representantensom skal velges fra det lulesamiske/sørsamiske området.
Det skal velges 2 representanter og 6 vararepresentanter fra kretsene.
vararepresentant møter fast.
Hver krets nominerer 2 personer til Landsstyret.
Forslagene oversendes valgkomiteen, som setter opp en valgliste med 4 (fire) kandidater for hver samisk representant og 8 kandidater for kretsene. Valglisten settes opp alfabetisk.
De som under valget får flest stemmer etter de valgte representanter, anses valgt som vararepresentanter.
De fastlønnede arbeidere velger innen sin midte 1 representant og 3 vararepresentanter. For å være valgbar må en ha vært ansatt i Samemisjonen i minst 1 år og ha minst 6 måneders årlig tjeneste. Valget administreres av hovedkontoret i samråd med arbeidernes representant i landsstyret.
IV. Funksjonstid
Landsstyrets funksjonstid er 3 år.
Formannen, de samiske representanter og kretsrepresentantene kan gjenvelges to ganger. Arbeidernes representant kan ikke gjenvelges
Verken formann eller representanter kan være med i landsstyret i mer enn 9 år sammenhengende.
Styret velger hvert år nestformann innen sin midte.
V. Særskilte forhold
Dersom hele styret går av, ivaretas dets oppgaver midlertidig av nærmeste kretsstyre. Dette kretsstyre innkaller snarest til ekstraordinært landsmøte for å få valgt nytt landsstyre.
Dersom styret eller noen av dets medlemmer skulle komme i motsetningsforhold til misjonens prinsipper, må de gå av.
VI. Arbeidsutvalget
Til å ivareta landsstyrets oppgaver mellom styremøtene, og ta avgjørelser i saker som ikke bør utsettes til neste møte, oppnevnes et arbeidsutvalg.
Det består av formannen og et styremedlem valgt av Landsstyret. Daglig leder har møteplikt. Det velges ett varamedlem for arbeidsutvalgets medlemmer.
Daglig leder tar med seg de medarbeiderne han har behov for fra sak til sak.
Utskrift av protokoll fra arbeidsutvalgets møter sendes omgående til landsstyrets medlemmer. Dersom landsstyrets medlemmer er uenige i arbeidsutvalgets vedtak, må de sende melding om dette innen 8 dager.
VII. Forpliktende underskrifter
Norges Samemisjon forpliktes av landsstyrets formann og daglig leder i administrasjonens underskrift i fellesskap.
§ 6 .
K r e t s e r o g k r e t s d a n n e l s e r
Kretsdannelser, antall kretser, utstrekning og navn, bringes fram for landsmøtet til godkjenning etter at landsstyret har behandlet saken.
Kretsene holder årsmøte hvert år og velger kretsstyret. Kretsstyrene består av minimum 5 medlemmer og 2 varamedlemmer
Kretssekretæren er selvskrevet medlem av styret. Til kretsens styre- og årsmøter innkalles dessuten dens representant i landsstyret.
Den samiske representanten som er valgt fra Troms og Trøndelag krets innkalles til kretsstyremøtene og årsmøtene i den kretsen der vedkommende bor. Representanten har også møterett i kretsstyre og årsmøte i den andre kretsen
§ 7 .
K r e t s a d m i n i s t r a s j o n
Kretsstyret leder misjonens arbeid innen kretsen. Kretsstyret har ansvaret for å rekruttere og kalle sekretær og andre arbeidere. LS/AU foretar tilsetting og har arbeidsgiveransvaret.
Kretsene har rett til å anvende så mye av de innsamlede midler som det er nødvendig for å fremme Samemisjonens arbeid i kretsen. Disponeringen skjer i samsvar med budsjett som vedtas av kretsstyret og godkjennes av landsstyret. Kjøp og salg av faste eiendommer og obligasjonsleiligheter må foretas bare etter samråd med landsstyret. Det samme gjelder for andre investeringer av en slik størrelse at de får merkbar innvirkning på organisasjonens økonomi.
Alle innkomne midler, fratrukket de nødvendige utgifter til misjonens fremme i kretsen, tilhører Norges Samemisjons felleskasse, og sendes kvartalsvis til hovedkassen. Midler som kommer inn ved våroffer, høstoffer o.l. sendes hovedkassen uavkortet. Normalt gjelder dette også for testamentariske gaver til Norges Samemisjon.
Ved årets utgang avslutter kretsene sine regnskaper og utarbeider årsberetning. Årsberetning i 2 eksp. og reviderte regnskaper sendes landsstyret innen de til enhver tid gjeldende frister. Revisjonsberetning kan ettersendes.
§ 8 .
B e k j e n n e l s e s f o r p l i k t e l s e
Arbeidere og medlemmer i landsstyre og kretsstyrer må være bekjennende kristne som står på den grunn som er beskrevet i § 1.
§ 9 .
E k s t r a i n n s a m l i n g e r
Vedtak om ekstrainnsamlinger iverksettes etter samråd mellom landsstyret og kretsstyrene.
§ 1 0 .
E n d r i n g a v g r u n n r e g l e n e
Forslag til endring i disse grunnregler forelegges kretsene og Finnmarksutvalget på den måte som er nevnt i § 3. Saken avgjøres av landsmøtet med 2/3 flertall. Dog må slike endringer ikke komme i strid med § 1.
(Endringer vedtatt av Landsmøtet I Norges Samemisjon den 24. juni 2017)