Intensjonsavtalen med Misjon Sarepta

Under kan du selv lese intensjonsavtalen som Samemisjonen har inngått med Misjon Sarepta.

Intensjonsavtale:

Sammenslåing av Norges Samemisjon og Misjon Sarepta

Mål

Videreføre og utvide begge organisasjonenes totale arbeid med forkynnelse, undervisning og diakoni.

Grunnlag

De to organisasjonene har samme bekjennelsesgrunnlag og sammenfallende teologisk og åndelig syn. Begge organisasjonene har som mål at mennesker skal bli frelst. Begge organisasjonene har som første prioritet å skape, ta vare på og utvikle møteplasser mellom folk og Guds ord, særlig der det er lite eller ikke forkynnelse fra før, og møte den enkelte med evangeliet om Jesus Kristus, ordet om korset. Dette omfatter også etablering av og tilbud om tilhørighet for forsamlinger, foreninger, bibel- og bønnegrupper.

Organisasjon og navn

Den sammenslåtte organisasjonen bygger på Misjon Sareptas organisasjons- og styringsstruktur, og bærer navnet Misjon Sarepta. Dette innebærer at man ikke har kretser, og at foreninger og lag ikke har noen demokratisk eller styringsmessig funksjon. Derimot har man støttemedlemmer som utgjør Landsmøtet, mens styret i hovedsak er selvsupplerende, jfr. Sareptas vedtekter. Den administrative og praktiske siden ved arbeidet tilpasses den sammenslåtte organisasjonen.

Ordet «Sarepta» brukes i alle land og sammenhenger, mens ordet «misjon» utenfor Norden oversettes til det nasjonale språket, der det er nødvendig. I samiske sammenhenger gjelder tilsvarende.

Den formelle sammenslåingen

Den formelle sammenslåingen skjer ved at alle aktiva og passiva tilhørende Norges Samemisjon overføres til nye Misjon Sarepta. Deretter legges Norges Samemisjon ned som egen organisasjon og juridisk enhet, mens arbeidet videreføres i den sammenslåtte organisasjonen.

Så langt det er mulig, vil tilsatte i Norges Samemisjon få tilbud om ansettelse i nye Misjon Sarepta i tilsvarende stillinger som de hadde i Norges Samemisjon, eller i stillinger som er tilpasset den sammenslåtte organisasjonen. Ved at den sammenslåtte organisasjonen bygger på Misjon Sareptas organisasjonsstruktur, vil noen stillinger/funksjoner i Norges Samemisjon falle bort.

I den grad det er nødvendig, søkes det personalmessig, økonomisk og juridisk hjelp til sammenslåingen. Inn til aktiva er overført til nye Misjon Sarepta, bæres alle kostnader knyttet til sammenslåingen, av Norges Samemisjon.

Lønnspolitikk

De to organisasjonene har ved sammenslåingen ulik lønnsstruktur/-politikk. Etter sammenslåingen legges Misjon Sareptas struktur/politikk til grunn. Denne innebærer at det er få lønnsnivå, og at det er relativ liten forskjell fra topp til bunn i lønn.

I en overgangsperiode gjøres det om nødvendig unntak fra dette for tilsatte i Norges Samemisjon som blir med over i den sammenslåtte organisasjonen, slik at lønnen ikke reduseres. De blir i så fall stående på sin lønn til de er «tatt igjen» av Misjon Sareptas lønnsnivå, og følger så dette.

Videreføringen av Norges Samemisjon sitt arbeid

Ved at den sammenslåtte organisasjonen arbeider ut fra Misjon Sareptas organisasjonsstruktur, vil sammenslåingen ikke få umiddelbare organisatoriske følger for det arbeidet Misjon Sarepta driver ved sammenslåingen, men føre til en utvidelse av dette. Sammenslåing innebærer en inkorporering av Norges Samemisjon sitt arbeid i nye Misjon Sarepta, med særlig sterkt fokus på den samiske befolkingen og samisk språk.

Når sammenslåingen har skjedd, vurderer styret arbeidet og utviklingen av dette ut fra det totale kall og arbeid i den sammenslåtte organisasjonen.
Med tanke på Norges Samemisjon sitt arbeid vil en ved sammenslåingen vektlegge følgende:

1) Landsstyret i Norges Samemisjon utpeker to representanter med bakgrunn i Norges Samemisjon som styret i Misjon Sarepta så oppnevner som ordinære styremedlemmer i stedet for de som går ut. Senere skjer den selvsupplerende styreoppnevningen på ordinært vis. Det forutsettes at de som blir oppnevnt til styret, er eller blir støttemedlemmer i Misjon Sarepta. Jfr. det som gjelder styresammensetning/-oppnevning Vedtektene for Misjon Sarepta § 4-1.

2) Forkynnelsen rundt om i landet ved tilsatte og frivillige arbeidere videreføres og koordineres med Misjon Sareptas arbeid, med siktemål å utvide forkynnelsen i de samiske områdene og i Norden forøvrig.

3) Det opprettes en stilling som leder Sápmi, som særlig skal videreføre og utvikle Norges Samemisjon sitt spesielle kall overfor den samiske befolkningen, inkludert Kola, men også overfor den øvrige befolkningen i Sápmi. Det er naturlig at denne lederen møter fast i styret det første året, med tanke på oppbygging av arbeidet i Sápmi. Det tilstrebes at samiske språk brukes i forkynnelsen i samiske områder, eventuelt med tolk, og at samisk språk vektlegges ved ansettelser i Sápmi.

4) Det søkes også å nå den sørsamiske og den lulesamiske befolkningen, gjerne sammen med det totale arbeidet i de områdene sørsamer og lulesamer bor.

5) Det arbeides for at radioarbeidet i Radio DSF blir videreført, men arbeidsmåten vurderes. I utgangspunktet videreføres Radio DSF etter dagens struktur, men vedtektene må justeres tilsvarende den sammenslåtte organisasjonen. Det undersøkes om det kan være mulig og tjenlig med samarbeid med P7 eller andre medieaktører.

6) Eierskapet i Alta folkehøyskole vurderes, men videreføres i utgangspunktet av den sammenslåtte organisasjonen, så sant de øvrige eierne er innstilt på det. De nødvendige formalitetene ordnes i forbindelse med sammenslåingen. Den kristne profilen for skolen og det kristne arbeidet ved skolen søkes tydeliggjort og styrket.

7) Leirstedene drives videre, og det vurderes til enhver tid hva som er mest tjenlig drift for det totale misjonsengasjementet. Det drøftes med de lokale aktørene hva som er mest tjenlig driftsform framover. Når det gjelder Nordlys leirsted, vurderes dette som en sentral base for misjonsvennene og arbeidet i Sør-Vest-Norge. Det vurderes å utgi eget blad for arbeidet her; Nordlys-hilsen.

8) Etter sammenslåingen gjennomgås arbeidet på Kola spesielt, med tanke på optimalisering av arbeidet.

9) Bladet Samenes Venn legges ned, og stoffet inkluderes i Sareptanytt, som utvides og tilføres mer ressurser. Abonnentene på Samenes Venn overføres til Sareptanytt. Det totale mediearbeidet gjennomgås, og det vurderes lagt til redaksjonen for Sareptanytt.

10) Givertjenesten knyttet til Norges Samemisjon søkes videreført i den sammenslåtte organisasjonen, og de faste giverne oppfordres til å fortsette.

11) De aktive foreningene i Norges Samemisjon oppfordres til å fortsette som arbeidsredskaper i den sammenslåtte organisasjonen, selv om de da ikke vil ha noen funksjon i styringsstrukturen.

Eiendommene

Det opprettes et eget eiendomsselskap som alle eiendommer i Norge overføres til. Innen dette selskapet skjer også annen kapitalforvaltning som fond og aksjer. Det tas utbytte til misjonsarbeidet fra dette selskapet etter sunn kapitalforvaltning, og etter hva man finner mest tjenlig for det totale misjonsarbeidet. Før dette iverksettes, gjøres det en økonomisk/skattemessig vurdering av dette av fagfolk med tanke på å hente midler ut av eiendomsselskapet til misjonsarbeidet. Alternativet kan være å ha eiendoms- og kapitalforvaltningen som egen «avdeling» i misjonsregnskapet.

Det gjøres en løpende vurdering av eiendomsmassen og bruken av denne, og eventuelt salg, ut fra hva man misjonsstrategisk finner mest tjenlig. Det vil relativt raskt etter sammenslåingen gjøres en vurdering av eiendommene i Norge, og hva som bør gjøres med disse med tanke på bruk, vedlikehold/oppussing eller salg.

Realisering

Begge organisasjonene gjør i sine respektive organer bindende og likelydende vedtak om sammenslåing fra og med 1/1 2021. Fra og med denne dato tilhører alle aktiva og passiva den nye Misjon Sarepta, og arbeidet drives av denne.

År 2020 blir siste år med separate regnskap for de to organisasjonene. Etter det føres regnskapet for den nye organisasjonen slik forhandlingen om sammenslåing viser vil være mest gunstig økonomisk, arbeidsmessig og med tanke på oversikt. Organisasjonen får fullmakt til å godkjenne regnskapene for 2020 i begge organisasjonene.

Fram til og med 31/12 -20 har Landsstyret i Norges Samemisjon og styret i Misjon Sarepta fullmakt til å vurdere og avgjøre spørsmål som kommer opp i hver av organisasjonene, etter at vedtak om sammenslåing er gjort. Prinsipielle spørsmål avgjøres av styrene i fellesskap.

Dersom det etter 1/1 -21 skulle framkomme saksforhold som ikke var kjente per 31/12 -20, eller det kommer opp spørsmål om tolking av tidligere vedtak, har styret i den sammenslåtte organisasjonen Misjon Sarepta fullmakt til å vurdere og gjøre vedtak i slike spørsmål. Det gjelder saksforhold og vedtak som går tilbake til begge organisasjonene.

Dersom det skulle oppstå forsinkelser med tanke på sammenslåing 1/1 -21, vil øvrige datoer forskyves tilsvarende eller ut fra det som måtte være nødvendig.

Videre avklaringer

Etter at styrene i de to organisasjonene har vedtatt ovenforstående forslag til intensjonsavtale, må det med tanke på saksframlegg til og endelig vedtak om sammenslåing arbeides med følgende:

1) Gjøre en foreløpig vurdering av arbeidet til Radio DSF og hvordan dette bør drives/organiseres, og avklare hvilke formelle endringer som må gjøres før sammenslåing.

2) Orientere eierne av Alta Folkehøyskole om planene om sammenslåing, og få deres vurdering av det videre eierskapet. Arbeidet med de formelle sidene ved saken, gjøres etter at vedtak om sammenslåing er gjort.

3) Ha kontakt med de lokale aktørene knyttet til leirstedene, for å få deres vurdering av arbeidet ved disse, og hvordan leirstedene kan drives/brukes på best måte framover.

4) Orientere de ansatte om planene for sammenslåingen, og – særlig med tanke på Norges Samemisjon – hvilke følger dette kan få for arbeidsforholdet. Avtaler med den enkelte ansatte i Norges Samemisjon gjøres etter at vedtak om sammenslåing er fattet.

5) Avklare spørsmålet om eiendomsselskap og kapitalforvaltning, og forberede hvordan dette bør gjøres.

6) Avklare hvilke organ/personer som skal få fullmakt fra de to organisasjonene til å gjøre formelle vedtak og bindende avtaler i ulike spørsmål, jfr. t.d. pkt 5.

7) Øvrige spørsmål angående sammenslåingen avklares og effektueres etter at vedtak om sammenslåing er gjort. Dette vil også gjelde i forhold til flere av de ovenforstående punktene.

8) Opprettelse av nye stillinger og ansettelser skjer formelt i den nye organisasjonen.