Trøndelag krets ser muligheter

Trøndelag krets har gjort et grundig arbeid før Landsmøtet og ser muligheter for Samemisjonen der andre ser umuligheter. Ta deg tid til å lese hele forslaget.

 IV Trøndelag krets ber rådsmøtet og landsmøtet samle seg om følgende vedtak og veivalg:

1. Overordnet målsetting for treårsperioden Norges Samemisjon fortsetter som egen organisasjon, men iverksetter nødvendige tiltak for å få økonomien i balanse. Driften skal skje på grunnlag av prinsipper og aktuelle målsetninger i Strategisk plan for 2008/2011-2014.

2. Arbeidet knyttet til handlingsplan, økonomi og eventuell omstrukturering – i treårsperioden

a. Det nye landsstyret utarbeider snarest, i samarbeid med kretsene, en handlingsplan basert på strategiplanen. Planen skal inneholde realistiske mål for den løpende virksomheten de nærmeste tre til fire år.

b. Landsmøtet ber landsstyret ha et større fokus enn tidligere på å øke inntektene. Her vil møter og utadrettet virksomhet kunne virke til rekruttering, giverglede og engasjement, i tillegg til de åndelige målsetninger.

c. Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å opprette inntil 4 regioner, dersom det foreligger en endring av grunnreglene som åpner for dette.

3. Igangsetting av en eventuell fusjonsprosess Landsmøtet ber landsstyret vinteren 2022 vurdere status for økonomi, menneskelige ressurser og organisasjonens evne til å stå i kallet, jfr. pkt 2 a og b. En rapport presenteres for kretsene, foreningene og medlemmene. Videre innkalles det til rådsmøte hvor aktuelle veivalg drøftes. Rådsmøte kan, hvis det finner det nødvendig, beslutte at landsstyret setter i gang en prosess og utfører ulike sonderinger med sikte på fusjon med en annen demokratisk misjonsorganisasjon. I en slik prosess er det naturlig at samiske representanter innenfor misjonsarbeidet tas med på råd, også ressurspersoner i øvrig samisk miljø, både på norsk og russisk side. Ett eller eventuelt flere forslag legges fram på landsmøtet i 2023.

4. Stiftelse som alternativ til fusjon/sammenslåing Dersom LS, etter et pålegg fra et eventuelt rådsmøte, ikke lykkes med å finne en fusjonspartner, arbeider det fram forslag om en stiftelse som har til oppgave å opprette et fond og forvalte de resterende verdier Samemisjonen er i besittelse av. Fondets oppgave er å gi økonomiske bidrag til evangelisk og diakonalt arbeid blant samene i Norge og blant samene og befolkningen på Kola-halvøya.