Vedtekter for Misjon Sarepta

Vedtatt på Landsmøtet den 23.6.2018

§ 1-1

Foreningen

Misjon Sarepta er en forening som skal arbeide for at stadig flere mennesker, både lokalt og på verdensbasis, kan få møte Jesus Kristus til frelse og nytt liv, og ledes inn i Guds ord.

Foreningen vil ha base i Norge, men vil ha et særlig fokus på Sør-Europa, Nord-Afrika og Sør-Amerika. Der hvor man ser det tjenlig, vil det være naturlig å søke samarbeid med ulike foreninger, organisasjoner, kirkesamfunn og enkeltpersoner i disse områdene.

Ved etablering av foreninger og virksomheter i utlandet og der det kreves formell godkjennelse i de respektive land, skal Misjon Sarepta stå som eier av eller ha den reelle styringsretten over disse.

Misjon Sarepta er en veldedig, ikke-kommersiell forening.

§ 2 – 1

Grunnlaget

Grunnlaget for Misjon Sarepta sin virksomhet er Den hellige skrift og de evangelisk lutherske bekjennelsesskriftene (Den apostoliske trosbekjennelsen, Den nikenske trosbekjennelsen, Den athanasianske trosbekjennelsen, Den augsburgske bekjennelsen og Luthers lille katekisme).

Hele Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord, og skal være den overordnede kilde og norm for tro, liv og lære.

§ 3-1

Formålet

Foreningens siktemål er å utbre Guds rike gjennom bønn, bibelundervisning, forkynnelse av Guds ord og diakonalt arbeid.

 • Så langt som mulig og Gud gir nåde til, skal all undervisning og forkynnelse ha som siktemål at mennesker skal bli frelst, og at det skapes kjennskap, kjærlighet og tillit til Guds ord.
 • Det er viktig for foreningen å få formidle misjonskallet slik at den enkelte kan få stille sitt liv til Herrens rådighet, og at det kan skapes en forpliktelse i møte med Guds rikes arbeid både lokalt og globalt.
 • Det skal legges til rette for å utdanne, underholde eller bidra med økonomisk hjelp til nasjonale medarbeidere på våre misjonsfelt.
 • Det skal legges til rette for at mennesker i alle aldre kan komme avsides over tid for å studere og få undervisning i Den hellige skrift.
 • Det skal legges til rette for enkle diakonale prosjekter i tilknytning til arbeidet, som kan bli mennesker til hjelp, og som midt i all menneskelig nød kan få peke på Jesus Kristus.
 • Det skal arbeides for å etablere og drive et bibel- og opplæringssenter i Sør-Europa, og en norsk kristen grunnskole i tilknytting til denne.

§ 4-1

Styret

Styret for Misjon Sarepta har et særlig læreansvar, og består derfor av menn.

Styret består av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle skal være medlemmer av foreningen og over 18 år.

Styret er selvsupplerende for 4 faste medlemmer og første varamedlem. Disse velges for 3 år om gangen.

1 fast styremedlem og andre varamedlem velges av Landsmøtet (jfr. § 6-1) for tre år om gangen.

Begge varamedlemmene innkalles til styremøtene. De har alltid tale- og forslagsrett. 

Styret konstituerer seg selv på første møtet etter årsmøtet.

Formann og nestformann velges for ett år om gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til sted.

Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme.

Daglig leder møter fast i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Daglig leder utland har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett

§ 4-2

Styrets oppgaver

Styret skal:

 • sørge for at foreningen driver sin virksomhet innenfor de lover som foreningen til enhver tid skal foreholde seg til
 • være en pådriver i en verdensomspennende virksomhet for å realisere formålet
 • fastsette årlig medlemskontingent
 • kalle og ansette faste medarbeidere i foreningen i henhold til gjeldende lovverk
 • fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansette i foreningen
 • godkjenne kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom
 • godkjenne årsmelding, regnskap og budsjett
 • sende godkjent årsmelding og regnskap til medlemmene hvert år
 • velge revisor og regnskapsfører

§ 4-3

Daglig leder

Daglig leder har ansvar for å lede foreningens arbeid i henhold til instruks fra styret.

§ 4-4

Årsmøtet

Hvert år innen 1. juni avholdes årsmøte, som består av styret.

Årsmøtet skal:

 • godkjenne årsmelding og regnskap
 • foreta supplerende valg til styret

Årsmeldingene og regnskapene fremlegges til godkjenning på Landsmøtet hvert tredje år, jfr- § 6-1.

§ 5-1

Signaturrett og fullmakt

Styrets formann og daglig leder har i fellesskap signaturrett til å opptre på foreningens vegne i alle anliggender.

Daglig leder har fullmakt til å opptre på foreningens vegne i alt som angår driften av denne, med unntak av kjøp, salg og pantsetting av fast eiendom.

§ 6-1

Landsmøtet

Det avholdes landsmøte for Misjon Sarepta hvert tredje år, innen utgangen av august.

Daglig leder kaller inn til Landsmøtet senest 1 måned før det skal avholdes.

De som har stemme- og forslagsrett i Landsmøtet, må være medlemmer i foreningen med betalt kontingent senest 1. februar samme år.

Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet, må være styret i hende minst 3 måneder før Landsmøtet.

Det velges på hvert Landsmøtet en valgkomite på 3 personer og 1 varamedlem som skal forberede valget av styremedlem og andre varamedlem. Valgnemnda foreslår for Landsmøtet medlemmer til «neste» valgnemnd.

Landsmøtet skal:

 • godkjenne årsmelding og regnskap for de tre siste årene
 • velge 1 styremedlem og andre varamedlem for tre år
 • velge valgkomite på 3 personer
 • behandle saker som er innsendt i samsvar med denne paragrafen
 • samtale om arbeidet

§ 7-1

Medlem

Man kan bli medlem i Misjon Sarepta fra det året en fyller 16 år.

For å være medlem må medlemskontingenten være betalt innen den fristen styret til enhver tid har fastsatt.

§ 8-1

Endring av vedtektene

Paragrafene 2-1, 4-1 første ledd, 8-1 og 9-1 siste ledd kan ikke endres.

Endringer i de andre paragrafene kan kun skje etter 2/3 flertall i Landsmøtet.

§ 9-1

Avvikling

Dersom det viser seg at Misjon Sarepta av økonomiske årsaker eller mangel på menneskelige ressurser og engasjement ikke lenger kan drive sin virksomhet videre, skal foreningen avvikles. Saken skal da behandles i Landsmøtet og krever 2/3 flertall i styret.

Dersom Misjon Sarepta avvikles, skal alle verdier som foreningen har til disposisjon, overføres til virksomheter som har et arbeid som samsvarer med foreningens formål og gjeldende lovverk, etter vedtak i styret.